Каталог

Статті

Перевірка та технічне обслуговування велосипедів (ТО)

технічне обслуговування велосипеда

Придбавши двоколісного залізного друга, слід бути готовим до ретельного догляду за ним. Щоденним обов'язком велосипедиста перед поїздкою є перевірка накачування шин, справної роботи гальма та перемикача передач. Важливо, щоб велосипед був завжди чистий. У суху погоду його слід протирати вологою тканиною, а в сиру регулярно мити і просушувати після кожної поїздки.
Раз на тиждень потрібно оглядати велосипед на наявність сторонніх предметів та видимих ​​пошкоджень шин, вібрацію спиць, що розхиталися гвинтиків та болтиків, які слід затягнути. Також, слід звернути увагу на місця, потребують мастила.
Технічне обслуговування велосипеда включає перевірку, регулювання та ремонт, коли він потрібен. Крім цього, виділяють поточне та річне технічне обслуговування. Поточне ТО проводять до та після велосипедної прогулянки, а річне відповідно один раз на рік, або після проходження 5000 км. Ідеально раз на рік проходити ТО велосипеда у професійних веломеханіків. Які мають не тільки великий досвід, а й спеціальним обладнанням та інструментами.
Рама потребує огляду хоча б один раз на місяць. Також варто перевірити винос керма і саме кермо. Окремої уваги заслуговують на алюмінієві деталі, наприклад, підсідельний штир, на якому можуть утворитися тріщини, і якщо такі є, необхідна своєчасна заміна зношеної деталі.
Дуже важливо, щоб покришка не зачіпала раму, а обід не стосувався гальмівних колодок. А щоб колеса легко оберталися, без заїдань та люфтів, необхідно їх чистити хоч раз на рік та змащувати масляною втулки кожні 1000км.
Щоб запобігти появі пошкоджень, ноги вилки слід обробляти силіконовим спреєм. До того ж, вони не повинні мати великого люфта, визначити який досить просто, слід лише затиснути переднє гальмо і подвигнути велосипедом туди-сюди. Також можна перевірити і рульову колонку. Тут головне, правильно визначити місце поломки.
Регулювання підшипників велосипедної вилки та рульової колонки слід здійснювати кожні 1000 км. за допомогою спеціальної мастила, наприклад, від фірми Manitou, або скористатися рідким видом мастила.
При справній гальмівній системі все має чітко працювати, без будь-яких заїдань. Небажано щоб колодки гальма зачіпали шину або прогиналися під обід, вони лише повинні доходити до середини гальмівних доріжок диска.
Велосипедні шини не повинні мати тріщин, потертостей поблизу обода та інших серйозних ушкоджень. Тиск повітря в покришка повинна відповідати позначці на боковині і якщо тиск, нижче рекомендованого, зростає ступінь зносу шини, до того ж при сильному ударі об перешкоду з великою Можливістю можна сильно пошкодити колісний диск. А при тиск вище потрібного рівня, покришка взагалі може луснути.
Більшість сучасних дисків оснащені індикатором зносу, розташованого по центру гальмівної доріжки у вигляді маленькі канавки. Коли вона зникає, значить настав час замінити диск.
До несправностей обода можна віднести його пошкодження гальмівними колодками. Таке цілком може трапитися внаслідок його сильного зносу. Це стає помітно по зростаючій тріщині, що проходить вздовж гальмівної доріжки у час накачування шини.
Іншим дефектом є повне, або часткове виривання ніпелів спиць з обода. Це досить помітно при появі значних вісімок або внаслідок їх ремонту нашвидкуруч, без належної розпинування обода.
Проводячи ТО велосипеда, слід перевіряти правильність установки перемикачів передач, а також наявність або відсутність будь-якого роду погнутостей. Вони повинні легко працювати, інакше про надійність можна забути.
Найчастішою причиною утрудненої роботи приводу є заїдання троса, що здебільшого випадків може бути викликано сильною зношеністю сорочки троса, або порваними жилетами або через великий кількості бруду, що потрапив у трос. Тому всі зношені деталі протягом року слід своєчасно замінити на нові. Сорочки не повинні мати погнутостей і вм'ятин, і важливо, щоб вони підійшли тросу довжиною.
При виявленні будь-якого, навіть маленького дефекту в гальмівній системі, слід повністю відмовитися від поїздок доти, доки всі несправності будуть усунуті. Зміщення рукоятки гальма наполовину від нього початкового положення до рукоятки керма свідчить про правильному регулюванню гальмівної системи, та будь-яке інше становище є серйозним попередженням власнику про можливі порушення системи.
Необхідно стежити за належним станом гальмівних колодок. Важливо щоб внутрішня поверхня гумової колодки знаходилися у міліметровому відстані від краю обода, і була оптимальною товщиною.
С метою регулювання необхідно проводити перевірку троса приводу гальма безпосередньо після миття велосипеда. Зробити це можна натиснувши на рукоятку, при цьому зусилля мають бути достатніми для надійного гальмування. По завершенню велосипед слід змастити.
Далі потрібно перевірити справність кермового управління. Відрегулювати висоту та положення керма щодо переднього колеса, можна натисканням на ручку приводу переднього гальма, щоб переконатися в відсутність люфту.
Необхідно простежити за тим, щоб педалі велосипеда були, отже, прикручені до шатунів. Нові шатуни на сучасних велосипедах особливо не вимагають регулювання, тому що купуються спільно з передніми зірочками. Також слід добре затягнути усі бонки. Зірки не повинні мати погнутих зубчиків, які надалі можуть призвести до намотування на себе ланцюга, коли відбувається так званий ефект півня. Більше того, деформовані зірочки стають причиною несправності заднього приводу.

При виникненні будь-яких проблем з велосипедом, звертайтесь до нашого веломеханіку - професійне технічне обслуговування та усунення будь-яких несправностей велосипеда.

Ціни на ремонт велосипеда - послуги веломайстерні Веломайстер


техническое обслуживание велосипеда

Приобретая двухколесного железного друга, следует быть готовым к тщательному уходу за ним. Ежедневной обязанностью велосипедиста перед поездкой является проверка накачанности шин, исправной работы тормоза и переключателя передач. Немаловажно, чтобы велосипед был всегда чистый. В сухую погоду его следует протирать влажной тканью, а в сырую регулярно мыть и просушивать после каждой поездки.
Раз в неделю нужно осматривать  велосипед на наличие посторонних предметов и видимых повреждений шин, на вибрацию спиц, расшатавшихся винтиков и болтиков, которые следует затянуть. Также, следует обратить внимание на места, нуждающиеся в смазке.

Техническое обслуживание велосипеда включает проверку, регулировку и ремонт, когда он требуется. Помимо этого выделяют текущее и годовое техническое обслуживание. Текущее ТО проводят до и после велосипедной прогулки, а годовое соответственно один раз в год, либо после прохождения 5000км. Идеально раз в год проходить ТО велосипеда у профессиональных веломехаников. Которые обладают не только большим опытом, но и специальным оборудованием и инструментами.
Рама нуждается в осмотре хотя бы один раз в месяц. Также стоит проверить вынос руля и сам руль. Отдельного внимания заслуживают алюминиевые детали, к примеру, подседельный штырь,  на котором могут образоваться трещины, и если таковые имеются, необходима своевременная замена изношенной детали.
Очень важно, чтобы покрышка не задевала раму, а обод не касался тормозных колодок. А чтобы колеса легко вращались, без заеданий и люфтов, необходимо их чистить хоть раз в год и смазывать масленкой втулки каждые 1000км.
Чтобы предотвратить появление повреждений, ноги вилки следует обрабатывать силиконовым спреем. К тому же они не должны иметь большого люфта, определить который довольно просто, следует лишь зажать передний тормоз  и подвигать велосипедом взад-вперед. Так же можно проверить и рулевую колонку. Здесь главное, правильно определить место поломки.
Регулировку подшипников велосипедной вилки и рулевой колонки следует осуществлять каждые 1000км. посредством специальной смазки, например от фирмы Manitou, либо воспользоваться жидким видом смазки.
При исправной тормозной системе все должно четко работать, без каких-либо заеданий. Нежелательно чтобы колодки тормоза задевали шину или прогибались под обод, они лишь должны доходить до середины тормозных дорожек диска.
Велосипедные шины не должны иметь трещин, потертостей вблизи обода и других серьезных повреждений. Давление воздуха в покрышке должно соответствовать отметке на боковине и если давление, ниже рекомендуемого, возрастает степень износа шины, к тому же при сильном ударе о препятствие с большой вероятностью можно сильно повредить колесный диск. А при давлении выше нужного уровня, покрышка вообще может лопнуть.
Большинство современных дисков оснащены индикатором износа, расположенного по центру тормозной дорожки в виде маленькой канавки. Когда она исчезает, значит пришло время заменить диск.
К неисправностям обода можно отнести его повреждение тормозными колодками. Такое вполне может случиться вследствие его сильного износа. Это становится заметно по растущей трещине, проходящей вдоль тормозной дорожки во время накачивания шины.
Другим дефектом является полное, либо частичное вырывание ниппелей  спиц из обода. Это довольно заметно при появлении внушительных восьмерок или вследствие их ремонта на скорую руку, без должной распиновки обода.
Проводя ТО велосипеда, следует проверять правильность установки переключателей передач, а также наличие или отсутствие любого рода погнутостей. Они должны легко работать, иначе о надежности можно забыть.
Наиболее частой причиной затрудненной работы привода является заедание троса, что в большинстве случаев может быть вызвано сильной изношенностью рубашки тросика, либо порванными жилетами или из-за большого количества попавшей в трос грязи. Поэтому, все изношенные детали в течение года следует своевременно заменить на новые. Рубашки не должны иметь погнутостей и вмятин, и важно, чтобы они подошли тросу длиной.
При обнаружении любого, даже маленького дефекта в тормозной системе, следует полностью отказаться от поездок до тех пор, пока все неисправности будут устранены. Смещение рукоятки тормоза на половину от его начального положения до рукоятки руля свидетельствует о правильной регулировке тормозной системы, и любое другое положение является серьезным предупреждением владельцу о возможных нарушениях системы.
Необходимо следить за должным состоянием тормозных колодок. Важно чтобы внутренняя поверхность резиновой колодки находились в миллиметровом расстоянии от края обода, и была оптимальной толщины.
С целью регулировки необходимо проводить проверку троса привода тормоза непосредственно после мытья велосипеда. Сделать это можно нажав на рукоятку, при этом усилия должны быть достаточными для надежного торможения. По завершению велосипед следует смазать.
Далее нужно проверить исправность рулевого управления. Отрегулировать высоту и положение руля относительно переднего колеса, можно нажатием на ручку привода переднего тормоза, чтобы удостовериться в отсутствии люфта.
Необходимо проследить за тем, чтобы педали велосипеда были, как следует, прикручены к шатунам. Новые шатуны на современных велосипедах особо не требуют регулировки, так как приобретаются совместно с передними звездочками. Также следует хорошо затянуть все бонки. Звезды не должны иметь погнутых зубчиков, которые в последствии могут  привести к наматыванию на себя цепи,  когда происходит так называемый эффект петуха. Более того, деформированные звездочки становятся причиной неисправности заднего привода.

При возникновении любых проблем с велосипедом, обращайтесь к нашему веломеханику - профессиональное техническое обслуживание и устранение любых неисправностей велосипеда.

Цены на ремонт велосипеда - услуги веломастерской Веломастер


(порожньо)
 
Валюта:
Режим роботи
Веломайстерня:
Професійний ремонт велосипедів будь-яких типів, а також ремонт колясок
Статті
  Alex Rims    Bellwether    Comanche    Da Bomb    Da-Bomb    Exustar    Exustar CG110B    Fox    Fuji    Gusset    Halo    Identiti    Longus    Magellan    Maxxis    Maxxis High Roller Semi-Slick    Michelin    Primo    Promax    Ranger    SE Bikes    Shimano    Sigma    Suntour    Tranz-X    X17    Zefal    Сontinental